top of page

1600-TALS

PARKEN

Jöns Henrikssons minne är namnet på föreningen som bildades 1991 med syfte att bl a

restaurera 1600-talsparken, att främja minnet av Jöns Henriksson och dokumentera hans liv.

Jöns Henriksson var sockenpräst i Sallerup och Långaröd 1648-1689. När han tillträdde sin tjänst var Skåne fortfarande danskt. Han hette då Jens Henrichsen och var son till en trädgårdsmästare vid Frederiksborg slott på Själland och hade troligen en hel del kunskap om trädgårdsodling och parkanläggning.

Jöns Henriksson var kyrkoherde under de svåra år som följde efter det att Skåne genom freden i Roskilde 1658 blivit svenskt.

 

Han lär ha varit en påhittig och diplomatisk präst som höll sig på god fot med såväl danska som svenska officerare och ämbetsmän.

 

Vill du veta mer om Jöns Henriksson och 1600-tals parken så erbjuder föreningen Jöns Henrikssons minne guidadade visningar.

 

Se föreningens hemsida för mer info. 

                                                   

Parken som är ca 260 x 220 meter stor, består av fyra kvarter åtskilda av gångvägar och kanaler och är en av ett fåtal bevarade 1600-talsparker i Europa.

1600-TALS PARKEN

RADIO-/TV

UTSTÄLLNING

År 2007 bildade några radiointresserade personer Hörby radioförening och de började bygga upp en unik utställning i den gamla skolans f. d. slöjdsal i Kulturhusets trädgård.

 

Här hittar man de underbara gamla radio- och televisionsapparaterna från förr i tiden och den

radiotekniskt intresserade får sitt lystmäte -

här finns mycket om radiostationen, rundradio, televisionsapparater och militär radio.

 

2014 byggdes utställningen ut med ett helt rum fyllt med föremål från Hörby radiostations historia.

 

Utställningen är öppen första lördagen i månaden

kl. 10.00 - 14.00 april t.o.m. oktober.

Entréavgift kr 30/person.

 

Övrig information:

Telefon: 0415-30 19 70

 

www.horbyradioforening.se  

 

Guidning av grupper

Minimipris: kr 300 inkl. 10 deltagare, därutöver kr 30 per person.

För bokning av guidning vänligen ring 0415-30 19 70

RADIOFÖRENINGEN

ÖSTRA SALLERUPS

KYRKA

När vi idag står på kyrkbacken och ser dels på kyrkan och dels ut över bygden kan vi knappast tänka oss någon lämpligare plats för kyrkobygge än den våra fäder för 800 år sedan valde.

Ärkebiskop Absalon ägde en del mark* kring byn och det kan ha bidragit till att han beslöt att en kyrka av sten skulle byggas just här.

 

En annan orsak kan vara att när nu Lunds domkyrka stod färdig, stod också en del fackmän inom kyrkobyggnadskonsten utan arbete.

Kyrkbyn hette på 1000-talet Saxulftorp

(Saxulf = mansnamn torp = nybygge, nyodling)

Under århundradenas lopp har kyrkobyggnaden naturligtvis undergått flera förändringar. Som kuriosa kan nämnas vad som hände år 1864.

Då var man nämligen i stort behov av pengar för ombyggnad av kyrkan och eftersom bly stod högt i kurs, beslöt man att ersätta

det bristfälliga blytaket med ett betydligt billigare skiffertak.

 

För blytaket erhöll man 3.017 riksdaler och för en del skräp som såldes på auktion fick man 39:49.

I "skräpet" ingick altaruppsats och predikstol(!)

Det medeltida koret har med sina delvis sjuhundraåriga målningar blivit ett intimt och fint andaktsrum för mindre gudstjänster.

 

Den gamla kyrkan med sina korsvalv och målningar skadades tyvärr i stor omfattning vid 1864 års om- och tillbyggnad men vi kan fortfarande njuta av fragmenten av den s.k. Finjamästarens ursprungliga målningar från 1220-talet som finns kvar på väggarna i koret och på undersidan av triumfbågen.

 

Valvens målningar tillkom inte förrän i mitten av 1600-talet. De är tydliga och föreställer rankor med lilja, druvklase och äpple - symboliserande livet, kärleken och synden.

Högst upp syns kung Karl XI:s monogram samt årtalet 1667.

Dopfunten från 1175 används än idag.

* Det var inte ovanligt att man före sin död skänkte ett stycke jord, torp eller hel egendom till biskopen för att därigenom köpa sig en salighet i himmelen.

KYRKAN
bottom of page